CEG

W dniach 9-11 lutego w Brnie (Czechy) odbyło się spotkanie przygotowawcze do zjazdu rocznego w Budapeszcie.  CEG Preparatory Meeting in Brno, CZ, Feb 9-11, 2018

(English below) W dniach 12-15 kwietnia odbył się roczny zjazd CEG (Zgromadzenie Centralnej Europy i Bliskiego Wschodu)
22. CEG odbył się w Budapeszcie na Węgrzech w dniach 12-15 kwietnia 2018 r. 54 osoby z 14 krajów, w tym 9 dzieci i 2 psy zebrane w pięknej siedzibie hotelu Walzer. Widząc Bożonarodzeniowe dekoracje wiszące w jadalni i fiołki na podwórku byliśmy pewni, od momentu wejścia, że miejsce to jest wyjątkowe. 
Piątek okazał się dla wielu przytłaczającym informacyjnie i emocjonalnie intensywnym dniem. Rano Linda Carranza ze spotkania budapesztańskiego prowadziła dynamiczne ćwiczenia, podczas których doszliśmy do wniosku, że mamy różne odczucia dotyczące tego, co oznacza niestosowanie przemocy, ale wiemy, że wszyscy jesteśmy zaangażowani w poszukiwanie sposobów na budowanie pokoju.
Michael Simmons, również z Budapesztu (Quaker Meeting), przedstawił koncepcję niestosowania przemocy, opisując pokojowe podejścia stosowane w ruchu praw obywatelskich. Dowiedzieliśmy się tego na podstawie przykładów z realnego życia. Sytuacje, w których stosowanie metod bez użycia przemocy jest złożone i zniuansowane. Nie każdy jest gotowy
stanąć na linii frontu, ale każdy może odegrać użyteczną rolę w popieraniu sprawy.
Zoltan Varady z TTD (Partia Psa o dwóch ogonach) kontynuował temat praktycznego niestosowania przemocy. TTD wykorzystuje niekonfrontacyjne podejścia, takie jak humor, zwłaszcza satyra, i media społecznościowe, aby połączyć się z młodymi ludźmi w opozycji do wiodących partii.
W sobotę James Peter, uchodźca urodzony w Sierra Leone, przedstawił prezentację założeń i celów , a także byłych i obecnych projektów organizacji MigHelp, którą założył. Misją tej organizacji jest pomoc w integracji imigrantów w węgierskim społeczeństwie. Osiąga się to poprzez organizowanie kursów szkoleniowych dla imigrantów, w szczególności w zakresie prowadzenia pojazdów i zdobywania zawodu, a nawet zabezpieczanie miejsc na uniwersytetach.
Wieczorem nasze nastroje zostały wzmocnione komicznym przedstawieniem Cathy, Dejana i dzieci. Następnie Przyjaciele dzielili się swoimi refleksjami na temat spotkań z tego dnia w  mniejszych grupach.
Każdy dzień rozpoczynał się i kończył się muzykowaniem i spiewem. Dziękujemy Verze i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i programu.
List ten został napisany z miłością, cierpliwością i poświęceniem przez Annę, Minetę, Tamarę.

The 22nd CEG took place in Budapest, Hungary 12-15 April 2018. 54 people from 14 countries
including 9 children, and 2 dogs gathered in the lovely premises of Hotel Walzer. With the Christmas
decorations still hanging and violets in the backyard we were certain from the moment we had
entered the place was special.
Friday proved to be an informationally overwhelming and emotionally intense day for many. In the
morning Linda Carranza from the Budapest Quaker Meeting led a dynamic exercise during which we
arrived at the conclusion that we have different intuitions about what nonviolence means, but we
know we are all comitted to finding ways to build peace.
Michael Simmons, also from the Budapest Quaker Meeting, illustrated the concept by describing
nonviolent approaches applied during the Civil Rights Movement. We learned that in real life
situations the application of nonviolent approaches is complex and nuanced. Not everybody is ready
to put their life on the front line but everybody can play a useful role in furthering the cause.

Zoltan Varady from TTD continued the theme of practical nonviolence. TTD utilises non-
confrontational approaches such as humor, especially satire, and social media to connect with young

people in opposition to the leading parties.
On Saturday, James Peter, himself a refugee born in Sierra Leone, offered a presentation on the
background, and past and present projects of the organisation MigHelp, which he had founded*. The
mission of this organization is to help integrate immigrants into Hungarian society. This is achieved
by means of organizing training courses for (the) immigrants, in particular driving and vocational
courses, and even by securing places at universities.
In the evening our spirits were lifted by a short comical play produced by Cathy, Dejan and the kids.
After that Friends appreciated the opportunity for sharing and reflection on the days‘ events in
smaller groups.
Every day commenced and was concluded with musical offerings.
Thank you to Vera and everyone else who contributed to the organization and program.

This epistle was written with love, patience, and dedication by Anna, Mineta, Tamara.


ceg 2018jpg