CEG

W dniach 12-15 kwietnia 2019 r. odbędzie się kolejny zjazd CEG. Tym razem spotkamy się w Słowenii, w miejscowości Radenci, Gornja Radgona. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy.
The invitation in English:

Dear Friends!

You are invited to join us for the 23rd annual gathering of Quaker Friends from across the Central European region and beyond. For the first time, we shall be meeting in the beautiful, friendly country of Slovenia. Friday 12th to Monday 15th April 2019 The venue is Hostel Radenci in the tranquil spa town of Radenci in the north east of the country, not far from neighbouring Hungary, Austria and Croatia. 

Come and join us – you are welcome – Dobrodošli!

Theme:

Our connection, care and concern for animals is the theme for the gathering.

We will consider the Quaker testimonies that impact on our theme and how we might respond to them individually and as a community.

There will be fun, playfulness, sharing, deeper reflection and deliberation – prepare to enjoy and be challenged!

Programmes:

For the first time, we are planning a children's programme to run in the mornings alongside the main programme. Afternoons and evenings will be all-age outings, options and social time.

We aim for a balance of activities: discussion, creativity, reflection in small and large groups so that all may participate fully and contribute their gifts to the gathering.

There will be shortish business sessions during the weekend, when we may discern any formal decisions together. All are welcome to these business meetings which are held in the manner of Friends, where voting becomes unnecessary when we wait in the spirit for corporate guidance.

Languages:

The working language for our gatherings is English. If you need translation or can offer translation please let us know in advance. The other main language groups spoken are Slavic, Germanic, Hungarian and Baltic.

We attempt to allow space for translation during sessions rather than simultaneous whispering. This can enrich our shared experience and give us time to digest contributions.

Venue:

Hostel Radenci, Prisojna cesta 4, 9252 Radenci, Slovenia

There are 45 twin rooms available for us. We are expecting up to 70 participants.

Bathrooms are mostly shared. Limited en-suite for families or those in need. Towels are provided.

Some families may require an extra bed in the room - let us know in advance.

If you would prefer not to share a room, please make this clear and we will do our best to accommodate.

All meals will be prepared by our hosts. 50% vegetarian and 50% vegan options for every meal, so you can try both!

We have use of a large meeting room with stage, piano, projector and white-board.

There is also a smaller meeting room, a spacious reception area and an outside play area.

Free wifi throughout and plenty of parking space.

Costs:

No-one should be prevented from attending due to cost. Funds are available to assist with participation and travel.

Full board with all meals, refreshments and shared twin room accommodation for three nights is €98 per adult. Single use room with supplement is €110. (IYHF members get 10% discount on bed €92.60 shared/€103.40 single)

Children age 0-6 are free. Age 7-14 €87. Non-resident adults: meals and refreshments for three days is €45.

Travel:

Participants make their own travel arrangements and a separate sheet contains information to help you.

If enough people plan to travel by the same route, it might be efficient to share a minibus or shuttle taxi for the last part of the journey. We can put people in touch with each other who would like to travel as a group.

You will need to pay your own travel costs but we have a specific fund for those who may require reimbursement.

Registration:

Please fill out a registration form for each individual participant or family or couple sharing a room.

We will do our best to meet specific needs, so the sooner you let us know, the better chance we have!

Thank you – and we very much look forward to greeting you in Slovenia!

Jasmine and Alexander (local Friends in Slovenia) Michal and Kasia (CEG co-clerks)

email: jasminep321@yahoo.co.uk mobile: 00386 31288919 or 0044 7910 434941

W dniach 9-11 lutego w Brnie (Czechy) odbyło się spotkanie przygotowawcze do zjazdu rocznego w Budapeszcie.  CEG Preparatory Meeting in Brno, CZ, Feb 9-11, 2018

(English below) W dniach 12-15 kwietnia odbył się roczny zjazd CEG (Zgromadzenie Centralnej Europy i Bliskiego Wschodu)
22. CEG odbył się w Budapeszcie na Węgrzech w dniach 12-15 kwietnia 2018 r. 54 osoby z 14 krajów, w tym 9 dzieci i 2 psy zebrane w pięknej siedzibie hotelu Walzer. Widząc Bożonarodzeniowe dekoracje wiszące w jadalni i fiołki na podwórku byliśmy pewni, od momentu wejścia, że miejsce to jest wyjątkowe. 
Piątek okazał się dla wielu przytłaczającym informacyjnie i emocjonalnie intensywnym dniem. Rano Linda Carranza ze spotkania budapesztańskiego prowadziła dynamiczne ćwiczenia, podczas których doszliśmy do wniosku, że mamy różne odczucia dotyczące tego, co oznacza niestosowanie przemocy, ale wiemy, że wszyscy jesteśmy zaangażowani w poszukiwanie sposobów na budowanie pokoju.
Michael Simmons, również z Budapesztu (Quaker Meeting), przedstawił koncepcję niestosowania przemocy, opisując pokojowe podejścia stosowane w ruchu praw obywatelskich. Dowiedzieliśmy się tego na podstawie przykładów z realnego życia. Sytuacje, w których stosowanie metod bez użycia przemocy jest złożone i zniuansowane. Nie każdy jest gotowy
stanąć na linii frontu, ale każdy może odegrać użyteczną rolę w popieraniu sprawy.
Zoltan Varady z TTD (Partia Psa o dwóch ogonach) kontynuował temat praktycznego niestosowania przemocy. TTD wykorzystuje niekonfrontacyjne podejścia, takie jak humor, zwłaszcza satyra, i media społecznościowe, aby połączyć się z młodymi ludźmi w opozycji do wiodących partii.
W sobotę James Peter, uchodźca urodzony w Sierra Leone, przedstawił prezentację założeń i celów , a także byłych i obecnych projektów organizacji MigHelp, którą założył. Misją tej organizacji jest pomoc w integracji imigrantów w węgierskim społeczeństwie. Osiąga się to poprzez organizowanie kursów szkoleniowych dla imigrantów, w szczególności w zakresie prowadzenia pojazdów i zdobywania zawodu, a nawet zabezpieczanie miejsc na uniwersytetach.
Wieczorem nasze nastroje zostały wzmocnione komicznym przedstawieniem Cathy, Dejana i dzieci. Następnie Przyjaciele dzielili się swoimi refleksjami na temat spotkań z tego dnia w  mniejszych grupach.
Każdy dzień rozpoczynał się i kończył się muzykowaniem i spiewem. Dziękujemy Verze i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i programu.
List ten został napisany z miłością, cierpliwością i poświęceniem przez Annę, Minetę, Tamarę.

The 22nd CEG took place in Budapest, Hungary 12-15 April 2018. 54 people from 14 countries
including 9 children, and 2 dogs gathered in the lovely premises of Hotel Walzer. With the Christmas
decorations still hanging and violets in the backyard we were certain from the moment we had
entered the place was special.
Friday proved to be an informationally overwhelming and emotionally intense day for many. In the
morning Linda Carranza from the Budapest Quaker Meeting led a dynamic exercise during which we
arrived at the conclusion that we have different intuitions about what nonviolence means, but we
know we are all comitted to finding ways to build peace.
Michael Simmons, also from the Budapest Quaker Meeting, illustrated the concept by describing
nonviolent approaches applied during the Civil Rights Movement. We learned that in real life
situations the application of nonviolent approaches is complex and nuanced. Not everybody is ready
to put their life on the front line but everybody can play a useful role in furthering the cause.

Zoltan Varady from TTD continued the theme of practical nonviolence. TTD utilises non-
confrontational approaches such as humor, especially satire, and social media to connect with young

people in opposition to the leading parties.
On Saturday, James Peter, himself a refugee born in Sierra Leone, offered a presentation on the
background, and past and present projects of the organisation MigHelp, which he had founded*. The
mission of this organization is to help integrate immigrants into Hungarian society. This is achieved
by means of organizing training courses for (the) immigrants, in particular driving and vocational
courses, and even by securing places at universities.
In the evening our spirits were lifted by a short comical play produced by Cathy, Dejan and the kids.
After that Friends appreciated the opportunity for sharing and reflection on the days‘ events in
smaller groups.
Every day commenced and was concluded with musical offerings.
Thank you to Vera and everyone else who contributed to the organization and program.

This epistle was written with love, patience, and dedication by Anna, Mineta, Tamara.


ceg 2018jpg